Eerste contact Wanneer u met ons, al dan niet na doorverwijzing door uw arts, school, CLB, CAR of andere externe hulpverlener, contact wenst op te nemen kan u dat telefonisch of via mail. Indien u via mail contact wenst op te nemen kan dat eenvoudig door het invullen van het contactformulier. Uw aanmelding wordt besproken en er wordt - afhankelijk van de problematiek - beslist welke collega u verder zal helpen. U wordt ook reeds geĩnformeerd welk voorschrift (van een geneesheer-specialist; slechts bij bepaalde problematieken volstaat een voorschrift van de huisarts) u nodig hebt voor het logopedisch onderzoek en om in aanmerking te komen voor een tussenkomst in de kosten voor logopedie.
Voorschrift voor het logopedisch onderzoek Voor je een logopedisch onderzoek kan laten uitvoeren is een voorschrift nodig van een geneesheer-specialist of - uitzonderlijk - van de huisarts. Dit hangt af van de problematiek en de mutualiteit waarbij u aangesloten bent.
Intakegesprek Het intakegesprek, waarin de zorgvraag besproken wordt en er gepolst wordt naar medische, talige, motorische, cognitieve en familiale voorgeschiedenis, kan deels telefonisch gevoerd worden maar meestal wordt u uitgenodigd op de praktijk voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u ook informatie over de tests die bij u, uw partner of kind afgenomen zullen worden. Er wordt een afspraak gemaakt voor het logopedisch onderzoek.
Het logopedisch onderzoek en bilan (schriftelijk verslag) De duur van het logopedisch onderzoek hangt af van de complexiteit van de problematiek. De resultaten van dit onderzoek worden neergeschreven in een logopedisch bilan.
Mondelinge rapportering van de onderzoeksresultaten en advies De testresultaten worden persoonlijk met u besproken. Tijdens dit gesprek kunnen we bepaalde termen en scores uit ons bilan verduidelijken en u meer informatie geven rond therapieduur, -frequentie en -plan. Daarnaast kunnen er ook een aantal tips gegeven worden naar aanpak van de problematiek in de thuissituatie. Tijdens dit gesprek kunnen er ook bijkomende onderzoeken (intelligentiebepaling, aandacht, concentratie, faalangst, ...) geadviseerd worden.
Voorschrift voor de logopedische behandeling Na het onderzoek dient u het logopedisch bilan opnieuw voor te leggen aan de geneesheer-specialist (of huisarts). Indien een logopedische behandeling is aangewezen, zal de geneesheer-specialist het voorschrift opstellen voor de behandeling. Eens u dit voorschrift heeft, kan het dossier voor de mutualiteit opgemaakt worden en kan de logopedische behandeling starten.